Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1110202 ΕΞ 2019/05-08-2019

Πρόσκληση για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υποηρεσιών για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (UCC) ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (MASP) με Κωδικό ΟΠΣ: 5030297».

 

Σημείωση: Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται έως  18/09/2019