Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114561 ΕΞ 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Οικονομικούς Φορείς για: 1) Προληπτική συντήρηση & επέμβαση σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα συστήματα Συναγερμού, Κλειστών Κυκλωμάτων με Κάμερες & Πυρανίχνευσης, 2) Παρακολούθηση των σημάτων των συστημάτων συναγερμού.