Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1128278 ΕΞ 2019

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι (20) εύκαμπτων, αυτόνομων, φορητών ενδοσκοπίων με video που θα διατεθούν σε διάφορα τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 04/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Σημείωση!

Σε περίπτωση που το αρχείο html του ΕΕΕΣ/ESPD δεν μπορεί να μεταφορτωθεί με το παρόν e-mail παρακαλούμε όπως το λάβετε από το ΕΣΗΔΗΣ (με το συστημικό αριθμό 79562).