Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1137067 ΕΞ 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών κινητής Τηλεφωνίας [189 τηλεφωνικές γραμμές και 20 συνδέσεις Data Hotspot] για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020-28/02/2022.