Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150296 ΕΞ 2018

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων, για τα έτη 2019 και 2020