Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1173388 ΕΞ 2019

Επαναληπτική της με αριθ.πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α.1146091 ΕΞ 2019 /23-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας πέντε(5) μηνών για τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης εγγράφων, ροής εγγράφων, Ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (livelink), για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων