Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1173524 ΕΞ 2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οκτώ (8) αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων για τις ανάγκες της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12/2/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 18/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.