Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1014475 ΕΞ 2023/1-2-2023

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Μεταφορά ημερήσιων εισπράξεων των Τελωνείων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού» 
Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 183038.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/02/2023 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Διαγωνισμού: 23/02/2023