ΔΠΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1096119 ΕΞ2019

Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών προκατεργασίας δειγμάτων, επεξεργασίας νερού και αναβάθμιση εξοπλισμού, υποέργο 7 της πράξης με κωδικό ΠΔΣ 5001460 «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας