Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας).