Διευκρίνιση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διευκρίνιση για την υπ’ αριθμ. 30/002/000/9256/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009791489, ΑΔΑ: ΨΠΓΑ46ΜΠ3Ζ-ΓΚΡ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών αρχειοθέτησης, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης