Πρόσκληση διενέργειας δύο ανεξάρτητων Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών

Πρόσκληση διενέργειας δύο ανεξάρτητων Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που αφορούν στην εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ» (Α.Φ.Μ.: 094111086 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 019086531000), η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).