Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πυκνόμετρων για τις ανάγκες των εργαστηρίων

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πυκνόμετρων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ