Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238/1994)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Εισοδήματα από Εμπορικές Επιχειρήσεις
  • Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες
  • Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα
  • Εισοδήματα από Λοιπά 

 

1

 

Προθεσμίες

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/94 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013, ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις