Αξία Εμπορευμάτων

Οδηγίες για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων κατά την εφαρμογή των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον ορθό υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων.

Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών