Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών AES P1

Εισαγωγή (AES P1)

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES P1) αποτελεί την εξέλιξη του υφιστάμενου Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών - Φάση 2 (ECSP2), με το οποίο εφαρμόζονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου με την συμπερίληψη των απλουστευμένων διαδικασιών και του κεντρικού τελωνισμού στην εξαγωγή.

Επιπλέον, το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES P1) καλύπτει την ανάπτυξη εναρμονισμένων διεπαφών με το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) και το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS).

Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES P1), διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τις διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου για τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χρησιμοποιώντας διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής, συνοπτική διασάφηση, εξόδου ή γνωστοποίηση επανεξαγωγής και ουσιαστικά επιτρέπει  την πλήρη αυτοματοποίηση των καθεστώτων εξαγωγής και των διατυπώσεων εξόδου

 

Τι είναι το AES P1;

Η ενωσιακή νομοθεσία (Καν. ΕΕ 2013/952, Καν. ΕΕ 2015/2447 Καν. ΕΕ 2015/2446 – Annex B) εισήγαγε πολλές αλλαγές στις τελωνειακές διατυπώσεις και στις απαιτήσεις δεδομένων (μορφές και κωδικούς) που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές σε πλήρη ευθυγράμμιση με το μοντέλο τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ. (EUCDM)

EUCDM: Μοντέλο επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων για τα τελωνειακά διευρωπαϊκά συστήματα (NCTS, AES, ICS, EOS,) και για εθνικά συστήματα επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων.

Το μοντέλο τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ (EUCDM) καθορίζει τα δεδομένα που θα πρέπει να παρέχουν οι οικονομικοί φορείς, όταν υποβάλλουν διασαφήσεις ή γνωστοποιήσεις. Η χαρτογράφηση των απαιτήσεων δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Μοντέλου δεδομένων του ΠΟΤ.

Oι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.

Βάσει του Προγράμματος Εργασιών της Επιτροπής (UCC WP) καθορίζεται η ανάπτυξη του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES P1) με στόχο την εφαρμογή των απαιτήσεων UCC που ισχύουν για την εξαγωγή και την έξοδο. Το έργο για το AES περιλαμβάνει δύο μέρη:

 • Συνιστώσα 1: ΄΄Διευρωπαϊκό΄΄ AES, αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου συστήματος εξαγωγών (ECS-P2) για την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και περιλαμβάνει τμήματα που αναπτύσσονται σε κεντρικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο.
 • Συνιστώσα 2: Αναβάθμιση εθνικών συστημάτων εξαγωγών,  αποσκοπεί στην αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση ορισμένων διατυπώσεων που δεν επηρεάζουν τον κοινό τομέα του AES.

Τι αλλάζει με το AES P1;
 

Α. Νέες λειτουργικότητες:

 • Κεντρικός Τελωνισμός στην Εξαγωγή CCE.
 • AES – EMCS : Εξαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ΕΦΚ.
 • AES – NCTS : Εξαγωγή που ακολουθείται από Διαμετακόμιση.
 • Υποβολή διασάφησης πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων.
 • Απλουστευμένη και Συμπληρωματική διασάφηση.
 • Ακύρωση της Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου.
 • Γνωστοποίηση Επανεξαγωγής.

Β. AES επικαιροποιημένες λειτουργίες & διαδικασίες:

 • Τροποποίηση της διασάφησης εξαγωγής
 • Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής
 • Διαδικασία έρευνας
 • Άφιξη στην έξοδο ΙΕ 507
 • Μηνύματα απόρριψης ΙΕ 556  & ΙΕ 557
 • Cross booking
 • Αποτελέσματα εξόδου (IE518)

Ποιους αφορά;

 • Εθνικές τελωνειακές διοικήσεις που χρησιμοποιούν το AES για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου.
 • Οικονομικούς φορείς που χρησιμοποιούν το AES στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τις εξαγωγές και τις εξόδους.

Πώς θα προετοιμαστείτε για το AES P1;

 

Βοηθητικό υλικό:

 1. AES παρουσίαση
 2. AES οδηγός 
 3. Σενάρια AES
 4. Μηνύματα AES

Νομική Βάση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Πηγές AES P1: