Δασμολόγιο - Αποφάσεις Δικαστηρίου ΕΕ

Οι Αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικής εφαρμογής τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τα όργανα της ΕΕ.
Υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μέτρου του ενωσιακού δικαίου.
Οι εν λόγω Αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C.
Στην παρούσα σελίδα αναρτώνται και επικαιροποιούνται σταδιακά οι Αποφάσεις ΔΕΕ από το έτος 2000 έως σήμερα , που αφορούν θέματα διαχείρισης του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ.

 

Αποφάσεις Δικαστηρίου Ε.Ε. - Κοινό Δασμολόγιο (Γενικό Κείμενο)