Διευκόλυνση του Εμπορίου - Trade Facilitation

Η Διευκόλυνση του Εμπορίου αποτελεί Εθνική Στρατηγική για την απλούστευση, εναρμόνιση, αυτοματοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο.

Την 1-07-2016 συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου με την οποία εκφράζεται η πολιτική βούληση για την προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του οδικού χάρτη , που σχετίζονται με τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών.

Η Εθνική Επιτροπή συντονίζει το έργο της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου , η οποία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό υλοποίησης των δράσεων του οδικού χάρτη

Στόχος όλου αυτού του Στρατηγικού σχεδιασμού είναι η υλοποίηση του Single Window, ενός νέου περιβάλλοντος για τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που εμπλέκονται με το Διεθνές εμπόριο και τις Μεταφορές.

Η συστηματική ενασχόλιση των στελεχών όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Διεθνές εμπόριο και τις μεταφορές κάτω από την εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη εξασφαλίζει την επιτυχία στην υλοποίηση του κομβικού αυτού εθνικού έργου με απώτερο σκοπό:

  • την εξάλειψη των χρονοβόρων και αναποτελεσματικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα του διεθνούς εμπορίου
  • τη μείωση του κόστους της εμπορικής συναλλαγής
  • τους ορθολογικότερους κανόνες στο διασυνοριακό έλεγχο