Εφοδιασμοί - Αλιευτικά και Λοιπά Πλοία

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες, μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων, σχετικά με την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που προορίζονται για  την ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις