Μετοικούντες

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες, μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων, σχετικά με τις δασμοφορολογικές απαλλαγές των προσωπικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, τα οποία τελωνίζονται από πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Εγχειρίδιο για τις Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα - Μετοικεσία