Προσωρινή Εισαγωγή-Χρησιμοποίηση Αυτοκιν. Οχημάτων

Σε αυτή την ενότητα αποσαφηνίζονται μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων οι τυποποιημένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις