Πρόσκληση προς τις Ελληνικές εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Καλούνται οι Ελληνικές εξαγωγικές Επιχειρήσεις που εξάγουν ή πρόκειται να εξάγουν στις χώρες με τις οποίες η Ευρωπαίκή ένωση έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες και προκειμένου τα εμπορεύματά τους να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, να αποκτήσουν την "Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα" ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη μετάβασής τους στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR1, EUR_MED ή  A.TR.