Σχετικά - Υποσύστημα Διαμετακόμισης - Transit /NCTS

Το υποσύστημα Διαμετακόμισης καλύπτει της ανάγκες του NCTS στα πλαίσια του ICISnet και επιπλέον συμπεριλαμβάνει τη Διαχείριση έκδοσης Πιστοποιητικών Κοινοτικού Χαρακτήρα (T2L), Αντιτύπων Ελέγχου (Τ5), Δελτίων Τ2Μ , τη Διακίνηση Εμπορευμάτων με Δελτία ΑΤΑ καθώς και τη Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων με Δηλωτικά αεροπορικών και θαλασσίων γραμμών

Γενικές Πληροφορίες