Σχετικά - Υποσύστημα Εξαγωγών - Exports

Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Παραστατικών Εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής, Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου, κλπ) μεταξύ των συναλλασσομένων (Οικονομικών Φορέων), του τελωνείου εξαγωγής και του τελωνείου εξόδου, με στόχο τη βεβαίωση εξόδου των εμπορευμάτων.

Γενικές Πληροφορίες