Απολογιστική Έκθεση ΑΑΔΕ 2020

Έκθεση Απολογισμού ΑΑΔΕ 2020 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2021.