Υποβολή Δηλώσεων Συμμόρφωσης Παρόχων

Oι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ για τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Xρήστες υπηρεσιών πληρωμών

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Συμμόρφωσης
Ημεδαποί Πάροχοι για διασύνδεση απλών ταμειακών μηχανών με ενσύρματα ή ασύρματα POS σε τοπικό δίκτυο, mobilePOS (4G) και softPOS
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ

Σε περίπτωση υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης μεταγενέστερα της 17ης Νοεμβρίου 2023 και έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Δεκεμβρίου 2023 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Ημεδαποί Πάροχοι για διασύνδεση POS με όλα τα  σύνθετα ταμειακά συστήματα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ

Δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2023 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Αλλοδαποί Πάροχοι για κάθε κατηγορία διασύνδεσης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ

Δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2024 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

Σχετικές Διατάξεις
Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).