Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων

Με την απόφαση  Α. 1137 /06-09-2023, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του.

Ειδικότερα, τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

 • από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και
 • από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών):

 • υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που
  • είτε οι παραπάνω Πάροχοι δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών
  • είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους
Πρώτη διαβίβαση στοιχείων

Κατά την πρώτη εφαρμογή γίνεται διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου 3 της Α. 1137/2023 στην ΑΑΔΕ για το σύνολο των ενεργών μέσων πληρωμών. Σε κάθε επόμενη υποβολή διαβιβάζονται μόνο τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής εντός του διαστήματος αναφοράς.

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers)
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΑ POS ΤΗΝ 10.09.2023

Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs)
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΑ POS ΤΗΝ 10.09.2023

Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών (Eπιχειρήσεις)
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΑ POS ΤΗΝ 30.09.2023

Στην περίπτωση των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 17η Νοεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Χρόνοι διαβίβασης στοιχείων

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα: 

 1. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
 2. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
 3. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής, υποχρεούνται,

 • από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.
Υποβολή δήλωσης POS επιχειρήσεων
Πρόσβαση στη διεπαφή (API) παραγωγικού συστήματος

 

Προδιαγραφές αρχείων - Υποδείγματα

Προδιαγραφές csv αρχείου για αποστολή στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs)

Πρόσβαση στη διεπαφή (API) δοκιμαστικής λειτουργίας:

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs), έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δοκιμαστικό περιβάλλον του API της ΑΑΔΕ ώστε να κάνουν validate τα αρχεία CSV.

Το δοκιμαστικό περιβάλλον swagger είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://test.gsis.gr/myaade/posApi/swagger/

Για πληροφορίες όσον αφορά στη διενέργεια δοκιμαστικών υποβολών, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο posregistry.support@aade.gr

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).