Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES

Η διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτρέψει στους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών να επαληθεύουν με ευκολία τους αριθμούς ΦΠΑ των πελατών τους.

Πληροφορίες για την διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής ΦΠΑ που σας έχει δώσει πελάτης σας εμφανίζεται ως άκυρος ή εμφανίζονται λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με εκείνες που σας έχει δώσει ο πελάτης σας, θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε μαζί του για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που σας έχει δώσει είναι ορθά. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, θα πρέπει να του ζητήσετε να επικοινωνήσει με τις φορολογικές αρχές οι οποίες του έχουν εκδώσει τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ ούτως ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Σε περίπτωση που ο δικός σας (Ελληνικός) αριθμός εγγραφής ΦΠΑ εμφανίζεται ως άκυρος ή οι πληροφορίες είναι λανθασμένες (π.χ. όνομα, διεύθυνση), θα πρέπει :
- Να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία μητρώου που έχετε δώσει στον προμηθευτή σας είναι τα σωστά. Τα στοιχεία που δίνετε θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται στο Ελληνικό φορολογικό μητρώο.
- Να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάνει διακοπή ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή διακοπή του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης σας
- Να βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα που εμφανίζεται αναφέρει ως τίτλο 'Μη έγκυρο Α.Φ.Μ.' και όχι άλλο είδος προβλήματος.
- Να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και να αναφέρετε το πρόβλημα ώστε να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Για την επικοινωνία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:
 

Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.)

Τμήμα ΣΤ΄

Τηλ.: 2104802624, 4802625, 4802622, 4802650