Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. προς χώρες της Ε.Ε.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

Προσοχή!

Στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) στις 31/10/2019 χωρίς συμφωνία, θα υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. μετά την ημερομηνία αποχώρησης. Για δαπάνες που διενεργήσατε στο Η.Β. κατά το έτος 2019, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση/τις αιτήσεις σας (σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ) άμεσα και το αργότερο έως και τις 29/10/2019, μέσω της εφαρμογής «VAT Refund Portal», ώστε να διαβιβαστούν έγκαιρα  στο κράτος-μέλος επιστροφής (Η.Β.).

 

In the event of the United Kingdom’s (UK) withdrawal from the EU on 31.10.2019 without a withdrawal agreement, the submission of VAT refund applications online after the withdrawal date will not be possible. Therefore for expenses incurred in the UK during 2019 you are kindly advised to submit your application(s) (in accordance with art. 16 of the Directive 2008/9/ΕC) at the earliest possible and no later than 29/10/2019 through the IAPR’s VAT Refund Portal so that there is sufficient time for their transmission to the member state of refund (UK).

Προθεσμίες - Deadlines

Μέχρι τις 30/9 κάθε έτους επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιστροφές Φ.Π.Α. του προηγούμενου έτους. Οι τροποποιητικές αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς προθεσμίες.

By the end of September of the current year all initial VAT Refund applications for the previous year must have been submitted.

Συχνές ερωτήσες - απαντήσεις/ FAQs
Εργαλεία
Προσοχή!

Για τη σωστή εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσετε τυχόν προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής από τον υπολογιστή σας

Utilities
Important!

Before installing the updated version of the Vat Refund utility, you must unistall any older version from your system