Βιβλία – Στοιχεία

Εφόσον έχετε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούστε να τηρείτε αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Προσοχή!

Οι ατομικές επιχειρήσεις εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση, ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες χρήσεις.

Θυμηθείτε:  Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ν.4308/2014 (ΕΛΠ).

  • Οφείλετε να τηρείτε ένα αξιόπιστο λογιστικό σύστημα το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία να αποκτά εντός εύλογου χρόνου την κατανόηση του. Μπορείτε να αναθέσετε σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικό λογιστή) την τήρηση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού συστήματος της επιχείρησης σας. Η ανάθεση ή τήρηση του λογιστικού συστήματος σε τρίτο πρόσωπο, δεν σας απαλλάσσει  από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
  • Τηρείτε τα λογιστικά αρχεία με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο.
  • Οφείλετε να παρακολουθείτε τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί, είτε όχι και να είστε σε θέση να τεκμηριώνετε οποτεδήποτε στη διάρκεια του χρόνου τις, για οποιοδήποτε σκοπό, διακινήσεις αγαθών απευθείας ή μέσω τρίτου. Τα παραστατικά διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδετε ή λαμβάνετε για τις σχετικές διακινήσεις αγαθών θα πρέπει να  τηρείτε  με τάξη, ορθότητα και πληρότητα ώστε να είστε σε θέση να τεκμηριώνετε οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών.
  • Το παραστατικό διακίνησης  περιέχει κατ’ ελάχιστο τις εξής πληροφορίες: πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ΑΦΜ εμπλεκόμενου μέρους, ποσότητα και είδος διακινούμενων αγαθών και ημερομηνία διακίνησης.