Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Σκοπεύετε να ανοίξετε τη δική σας ατομική επιχείρηση ή να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά για πρώτη φορά;

 

Δείτε ποιες είναι οι διαδικασίες έναρξης και οι βασικές σας φορολογικές υποχρεώσεις.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:

Διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δείτε ποιες είναι οι βασικές σας Φορολογικές Υποχρεώσεις

1. Φορολογία Εισοδήματος

α) Υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

   - Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

   - Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

   - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν τα Φυσικά Πρόσωπα

β) Πληρωμή ετήσιου Τέλους Επιτηδεύματος

γ) Υποβολή Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων
 

2. Βιβλία – Στοιχεία

α) Τήρηση Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων)

β) Εκδιδόμενα στοιχεία από την επιχείρηση (παραστατικά πωλήσεων)

γ) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

δ) Υποβολή Καταστάσεων  Φορολογικών Στοιχείων  για διασταύρωση πληροφοριών (Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών)
 

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

α) Βασικοί Συντελεστές ΦΠΑ

β) Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.

γ) Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτικές συναλλαγές

δ) Πράξεις που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.

ε) Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.
 

4. Μητρώο

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι…

Φορολογικές Απαλλαγές - Ελαφρύνσεις