Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Αν έχετε πρόθεση να πραγματοποιήσετε συναλλαγές αγαθών ή παροχής και λήψης υπηρεσιών με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει, πριν από την πρώτη συναλλαγή σας, να κάνετε εγγραφή στο Μητρώο V.I.E.S. με αίτησή σας (έντυπο Μ2 «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε.

 

1. Υποβολή δήλωσης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 

Όσοι πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές καλείστε να υποβάλλετε δήλωση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (έντυπα Φ4 και Φ5). Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σε μηνιαία βάση έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η δήλωση αυτή μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 

Θυμηθείτε:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων δείτε εδώ.
 

Μάθετε ότι:

Αν σε κάποιο μήνα δεν έχετε πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεν υποχρεούστε να υποβάλλετε Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες.

 

2. Υποβολή δήλωσης Intrastat
 

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να είστε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Intrastat αν η αξία των συναλλαγών σας ξεπεράσει τα ποσά που ορίζει κάθε φορά η Στατιστική Υπηρεσία τα οποία ονομάζονται στατιστικά κατώφλια. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα στατιστικά κατώφλια για το έτος 2020:

Τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1/1/2020 έως 31/12/2020 είναι τα εξής:

α) εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις  και

β) ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.
 

Είστε  υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Intrastat όταν:

  • υπερβείτε το στατιστικό κατώφλι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος  ή
  • υπερβείτε το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους.

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται μηνιαίως και μόνο για τους μήνες που έχετε πραγματοποιήσει σχετικές πράξεις. Μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας:

  • είτε σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
  • είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πατώντας εδώ.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.