Μητρώο

Οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την έναρξη, θα πρέπει να γνωστοποιείται, εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές, στο Τμήμα  Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στην  χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνηθέστερες μεταβολές:

  • αλλαγή  δραστηριότητας
  • αλλαγή έδρας 
  • έναρξη, μεταβολή ή διακοπή εγκατάστασης εσωτερικού
  • θέση επιχείρησης σε αδράνεια
  • διακοπή επιχείρησης.
     

Μάθετε ότι:

Υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της ατομικής σας επιχείρησης σε άλλης νομικής μορφής εταιρία (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.