Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου.

Οι πολύ μικρές οντότητες και συγκεκριμένα οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 1.500.000 ευρώ, δύνανται να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6 του ν.4308/2014.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 του ν.4308/2014

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

 

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι

Χ

Χ

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

 

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο που είναι:  

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει η φορολογική διοίκηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Όταν ο κύκλος εργασιών της ατομικής σας επιχείρησης υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους, παύετε να εμπίπτετε στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

Θυμηθείτε:

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις απλοποιήσεις και τις απαλλαγές που ισχύουν για τις πολύ μικρές οντότητες, μπορείτε να διαβάσετε  αναλυτικά στο άρθρο 30 του ν.4308/2014.