Τήρηση Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων)

1. Οφείλετε να τηρείτε  ένα απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων – εξόδων) το οποίο περιλαμβάνει τα/τις πάσης φύσεως:

  • έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα
  • κέρδη
  • αγορές περιουσιακών στοιχείων, αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων και βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων
  • έξοδα διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα
  • ζημιές
  • φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

2. Οφείλετε να ενημερώνετε το βιβλίο εσόδων – εξόδων, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.

Επιπλέον:

Μπορείτε να τηρείτε κατά περίπτωση και να διαφυλάσσετε και άλλα αρχεία όπως αρχείο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων  κ.α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οφείλετε να διαφυλάσσετε το σύνολο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της περιόδου ή το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία εάν αυτός είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών, σε οποιαδήποτε μορφή εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.