Εκδιδόμενα στοιχεία από την επιχείρηση (παραστατικά πωλήσεων)

Οφείλετε να εκδίδετε τα ακόλουθα παραστατικά πωλήσεων:

1.Τιμολόγιο πώλησης: είναι στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε οντότητες, εντός της χώρας ή προς οποιαδήποτε άλλη χώρα καθώς και σε οποιαδήποτε συναλλαγή υπόκειται σε Φ.Π.Α..
 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου  

 • Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα του  επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά περίπτωση.
 • Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν  παρασχεθεί ή μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
 • Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, το τιμολόγιο εκδίδεται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

Επιπλέον μπορείτε να εκδώσετε:

 • Πιστωτικό τιμολόγιο: σε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.
 • Απλοποιημένο τιμολόγιο: όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ή όταν πρόκειται για έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται σε ένα αρχικό τιμολόγιο.
 • Συγκεντρωτικό τιμολόγιο: όταν αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών

Αυτο-τιμολόγηση:
η έκδοση του  τιμολογίου γίνεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.

2. Απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών: για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί για τιμολόγιο θα πρέπει να εκδίδετε στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών) και αντίγραφο αυτού παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

 • Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης.
 • Τα στοιχεία λιανικής πώλησης δύνανται να εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. (δείτε σχετικό link εδώ).
 • Οφείλετε να δηλώσετε τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη χρήσης του, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (δείτε το σχετικό link εδώ) ή εάν έχει παρέλθει το 10ήμερο θα πρέπει να υποβάλλετε το σχετικό έντυπο (Β2) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..  

 

Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

 • Σε περίπτωση πώλησης αγαθών,  κατά το χρόνο παράδοσης ή έναρξης της αποστολής.
 • Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
 • Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, όταν το μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την  ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.

 

Μπορείτε να εκδώσετε με χειρόγραφο τρόπο ή άλλο τεχνικό μέσο στοιχεία λιανικής πώλησης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε  διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή διακοπή λειτουργίας του μέσου έκδοσης παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος.

β) εφόσον ανήκετε στις κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από την χρήση φορολογικών μηχανισμών (ΠΟΛ.1002/31-12-2014).

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα επαγγέλματα: εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης, κτηνίατρος, συμβολαιογράφος, δικηγόρος κ.λπ. καθώς και συναλλαγές εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών.

γ) εφόσον πραγματοποιείτε κατ’ εξαίρεση περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.

Μάθετε ότι:

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος, οφείλετε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο: 
είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο καθώς και στοιχείο λιανικής που έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση. Καθορισμός μορφής ηλεκτρονικού τιμολογίου εδώ.