Υποβολή Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων

Εάν απασχολείτε προσωπικό ή προβαίνετε σε πληρωμές υπηρεσιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου, οφείλετε να υποβάλετε δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (έντυπα Παράρτημα Α, Α.1099.19, Παράρτημα Α1, Α.1101.19, Παράρτημα Α2, Α.1101.19, Παράρτημα Α3, Α.1100.19).

Οι κυριότερες  περιπτώσεις παρακράτησης φόρου είναι:

1. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.): Αν απασχολείτε έμμισθους ή ημερομίσθιους εργαζόμενους, οφείλετε να παρακρατείτε από τον μισθό τους τον αντίστοιχο φόρο μισθωτών υπηρεσιών και να τον αποδίδετε  ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής του myAADE.

Πρόσθετη Πληροφορία

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπολογίζεται βάσει των συντελεστών της κλίμακας προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, ενώ ισχύουν και οι μειώσεις που προβλέπονται για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  • Έχετε την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση.
  • Σε περίπτωση που σταματήσετε να απασχολείτε προσωπικό, υποχρεούστε να υποβάλλετε δήλωση Φ.Μ.Υ. και να συμπληρώσετε την ειδική ένδειξη Ολική παύση απασχόλησης προσωπικού που αναγράφεται στο έντυπο «Παράρτημα Α, Α.1099.19».

2. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου: Οι πληρωμές αυτές μπορεί να είναι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες. H παρακράτηση φόρου γίνεται με συντελεστές φορολόγησης, οι οποίοι προβλέπονται για κάθε περίπτωση.

(αναλυτικά τα είδη των πληρωμών αναφέρονται στο άρθρο 62 και οι συντελεστές παρακράτησης στο άρθρο 64 του Κ.Φ.Ε.).