Υποβολή Καταστάσεων  Φορολογικών Στοιχείων  για διασταύρωση πληροφοριών (Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών)

Ως φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από  επιχειρηματική δραστηριότητα  υποχρεούστε  σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών που περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών συναλλαγών και δαπανών. Αυτές οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (ΠΟΛ. 1078/2014).

Πότε υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις

 • Οι καταστάσεις πελατών, προμηθευτών και οι καταστάσεις για εκκαθαρίσεις αμοιβών υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.
 • Για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών, αυτές υποβάλλονται μέχρι την 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται συναλλαγές που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών:

 • Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, κ.α..
 • Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για λογαριασμό τρίτου κ.λπ.
 • Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ..
 • Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης.
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Σημειώνεται ότι για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
 • Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, κ.λπ..

Ενδεικτικά αναφέρονται συναλλαγές που εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών :

 • Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή.
 • Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, πλην αυτών που περιλαμβάνουν Φ.Π.Α..
 • Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων.
 • Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.
 • Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.
 • Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).

(αναλυτικά αναφέρονται : ΠΟΛ. 1078/2014,  παρ. 1.2 & 1.3).

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

 • Στις καταστάσεις αυτές καταχωρείται η αξία της συναλλαγής (συνολική αξία παραστατικού)  προ Φ.Π.Α. καθώς και ο Φ.Π.Α. συναλλαγής.
 • Δεν υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
 • Δεν απαιτείται η διόρθωση αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις
Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για την υποβολή καταστάσεων πελατών- προμηθευτών και συναλλαγών