Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν τα Φυσικά Πρόσωπα

Με βάση τη δήλωση φορολογίας που υποβάλλετε βεβαιώνεται προκαταβολή, ως ποσοστό του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά το διανυόμενο φορολογικό έτος.
 

Πρόσθετη Πληροφορία

Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά, εκπίπτει από την προκαταβολή φόρου που πρέπει να βεβαιωθεί. Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού της προκαταβολής φόρου που πρέπει να βεβαιωθεί.
 

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

  • Όταν αποκτάτε για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσό της προκαταβολής φόρου περιορίζεται στο μισό (50%).
  • Προκαταβολή φόρου δεν υπολογίζεται όταν το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.
  • Σε περίπτωση που μειωθεί το εισόδημά σας άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), μπορείτε να ζητήσετε με αίτησή σας τη μείωση της προκαταβολής φόρου, (λεπτομέρειες για τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου αναφέρονται στο άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε).