Φορολογία Εισοδήματος

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) είναι ο νόμος που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τη φορολογία του εισοδήματος, όπως τις κατηγορίες των εισοδημάτων και τον τρόπο φορολόγησής τους, τον τρόπο απόδοσης των φόρων, την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κ.λπ. (Νόμος 4172/2013).