Υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

Για το εισόδημα που αποκτάτε από την επιχειρηματική σας δραστηριότητα οφείλετε να υποβάλλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι και την 30ή Ιουνίου του τρέχοντος έτους (έντυπα E1 , Ε3) για το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήσατε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.

Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

  α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
  β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
  γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
 • Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

  α) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας, όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση  δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
  β) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
  γ) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
  δ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
   

(αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε)

Το φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε αυτό τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Μάθετε ότι:

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται έκπτωση  πενήντα τοις εκατό (50%) του φορολογικού συντελεστή από το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Πότε το εισόδημά σας από επιχειρηματική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα σας μπορεί να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αυτό σημαίνει ότι για εσάς θα ισχύουν οι μειώσεις του φόρου που ισχύουν για εισοδήματα από μισθωτή εργασία (αναλυτικά η μείωση φόρου εισοδήματος για εισοδήματα από μισθωτή εργασία  αναφέρονται στο άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε).

Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία:

 • Όταν παρέχετε υπηρεσίες, βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που  δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
 • εφόσον δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα,
 • εφόσον δεν διατηρείτε επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία σας &
 • εφόσον δεν αποκτάτε εισόδημα από μισθωτή εργασία.