Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε τόσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο, όσο και τις απαλλαγές που ισχύουν, στον Κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με τον νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248) καθώς και στις σχετικές με αυτόν εγκυκλίους και αποφάσεις.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις βασικές υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και τα βασικά σημεία του Κώδικα Φ.Π.Α.