Υλοποίηση συστημάτων Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC) και Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού (MASP) (κωδ. ΟΠΣ 5030297)

edet

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Προϋπολογισμός: 4.861.792€

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται από τον  Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC - Union Customs Code) 952/2016 (Κανονισμός 2446/2015, Κανονισμός 2447/2015, Κανονισμός 341/2016) και τον Πολυετή Στρατηγικό Σχεδιασμό (MASP - Multiannual Strategic Plan) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνείων (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο UCC  αποτελεί το νέο Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ και έχει τεθεί σε ισχύ από 1/5/2016. Τα συστήματα αυτά θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet. Μέσω του έργου θα τροποποιηθούν 12 ήδη υφιστάμενα συστήματα του ICISnet, θα προστεθούν 6 νέα και θα προσαρμοστούν / μετεγγραφούν 4 υποσυστήματα.

Το ICISnet σχεδιάστηκε το 2007 και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία σταδιακά από το 2010 έως το 2013 με βάση το προηγούμενο Τελωνειακό Κώδικα και τα τότε τεχνολογικά δεδομένα. Τόσο η εξέλιξη της νομοθεσίας και οι αλλαγές των αναγκών της αγοράς όσο και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στην ανάγκη για σημαντικές τροποποιήσεις της λειτουργικότητας του συστήματος με περισσότερες αυτοματοποιήσεις διαδικασιών και εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας και συνέχειας του συστήματος.  

Στόχοι: Μέσω της Πράξης θα τροποποιηθούν ήδη υφιστάμενα συστήματα του ICISnet σε μεγάλη έκταση ενώ  θα προστεθούν νέα. Οι προδιαγραφές των συστημάτων θεσμοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν κατά την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.

Αναμενόμενα οφέλη: Τα ελάχιστα αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα της πράξης είναι τα εξής:

 • Η αποτελεσματική προστασία του νομίμου εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
 • Λιγότερο κοστοβόρες και γραφειοκρατικές προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες
 • Περιορισμός του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσης μιας εισαγωγής/εξαγωγής
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινων & οικονομικών πόρων
 • Στοχευμένοι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι κατά του παράνομου εμπορίου
 • Καλύτερος συντονισμός και συνεργασία των συναρμόδιων για έλεγχο υπηρεσιών
 • Αποτελεσματικότερη συλλογή δημοσίων εσόδων
 • Μοναδικότητα και εγκυρότητα της πληροφόρησης που λαμβάνεται από τις Δημόσιες Αρχές
 • Αποτελεσματική επεξεργασία και διασπορά της πληροφορίας που υποβάλλεται μόνο μια φορά προς τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές
 • Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων
 • Διαφάνεια στις συναλλαγές με τους εμπλεκόμενους φορείς
   

Ωφελούμενοι:

 • Τελωνειακοί υπάλληλοι (περίπου 2.100 άτομα)
 • Εξωτερικοί Χρήστες ICISnet 20.000 φυσικά / νομικά πρόσωπα που εκτελούν κατά μέσο όρο 200.000 συναλλαγές ετησίως.