Φορολογικό πιστοποιητικό

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υλοποιεί ένα περιβάλλον διαδικτυακής εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών, αλλά μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service) που παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα (API) για την αποθήκευση και διαχείριση φορολογικών πιστοποιητικών από πιστοποιημένους χρήστες. Το API αυτό δεν παρέχει κάποια διεπαφή χρήστη (User Interface), αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλες εφαρμογές για να αναπτυχθεί το απαιτούμενο περιβάλλον.

Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες myAADE.

Προδιαγραφές

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (Ενημέρωση 16-05-2012, για την υποστήριξη της καταχώρισης "μη-ανάθεσης" σε περιπτώσεις που η ανάληψη ελέγχου δεν γίνεται αποδεκτή από την ελεγχόμενη εταιρεία)     ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ!

Σημείωση: Για το δοκιμαστικό περιβάλλον κάντε χρήση του testgsisapps αντί του gsisapps όπως αναφέρεται στην τεκμηρίωση
Προσοχή!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επαυξημένες προδιαγραφές ενεργοποιήθηκαν στις 13/7/2015 στο δοκιμαστικό περιβάλλον για την προετοιμασία των εμπλεκομένων εταιρειών. Για την ημερομηνία ενεργοποίησης των αλλαγών στο παραγωγικό περιβάλλον θα ενημερωθείτε με σχετικές ανακοινώσεις μας.

Προκειμένου να καλυφθούν οι αλλαγές που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΠΟΛ 1124/2015 έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες/αλλαγές:

 

1. Προστέθηκε ο κύριος ΚΑΔ (αυτού με το μεγαλύτερο τζίρο) της ελεγχόμενης εταιρείας. Η καταχώρηση του ΚΑΔ θα ελέγχεται από την εφαρμογή υποβολής.

2. Προστέθηκε η αμοιβή του/των ελεγκτών ή της ελεγκτικής εταιρείας σε ευρώ με δυο δεκαδικά ψηφία. Θα είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της αμοιβής είτε στο/στους ελεγκτές είτε στην ελεγκτική εταιρεία. Η καταχώρηση των αμοιβών θα ελέγχεται από την εφαρμογή.

3. Προστέθηκε ως προαιρετικό το πεδίο που καθορίζει αν «Θέματα (prorata, διακανονισμού παγίων κλπ) που ενώ προέκυψαν κατά τον έλεγχο δεν έχουν ελεγχθεί λόγω της παρέλευσης του χρόνου για την υποχρέωσή της.» Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική για χρήσεις 2014 και μετά και θα ελέγχεται από την εφαρμογή υποβολής.

4. Προστέθηκε η τιμή 3 (Υποκατάστημα Αλλοδαπής Επιχείρησης) στις αποδεκτές τιμές του legalEntityTypeId.

5. Στα είδικά αντικείμενα της Φορολογίας Ακινήτων (estateTaxSubject_Type) έχει παραμείνει στο σχήμα η τιμή 4 (Φόρος Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή Ακινήτων) , όμως η τιμή αυτή δε θα γίνεται δεκτή για τις υποβολές που αφορούν χρήσεις 2014 και μετά. Επίσης έχει αλλάξει η σημασία των τιμών 1, 2 και 3 προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις τιμές που καθορίζονται στην ΠΟΛ1124/2015.

6. Λόγω της αναδιάταξης των αντικειμένων των Παρακρατούμενων Φόρων δημιουργήθηκε ένα καινούριο στοιχείο (element) στο xsd (το withheldTaxVer2015) που αποτελέι εναλλακτικό του παλαιότερου withheldTax. Για τις υποβολές που αφορούν τη χρήση του 2014, η εφαρμογή θα δέχεται μόνο την χρήση του νέου αυτού στοιχείου.

7. Λόγω της κατάργησης του ΚΒΣ με και της έναρξης ισχύος του ΚΦΑΣ, δημιουργήθηκε ένα καινούριο στοιχείο (element) στο xsd (το kfas) που αποτελεί εναλλακτικό του παλαιότερου kvs. Για τις υποβολές που αφορούν τη χρήση 2014, η εφαρμογή θα δέχεται μόνο την χρήση του νέου αυτού στοιχείου.

8. Στα θέματα που αναφέρονται στους πίνακες ευρημάτων, στο φορολογικό αντικείμενο ελέγχου (taxSubject_Type) η τιμή 3 για τη χρήση 2014 δε θα είναι αποδεκτή ενώ για την ίδια χρήση είναι διαθέσιμη η τιμή 10 που σημαίνει «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)».

9. Η δυνατότητα χρήσης του στοιχείου taxReformIdentification του xsd, που καθορίζει ότι "Το ποσοστό των αναμορφούμενων δαπανών…" έχει αφαιρεθεί από το Φορολογικό Πιστοποιητικό με βάση την ΠΟΛ1124/2015, έχει μείνει όμως xsd λόγους συμβατότητας. Η χρήση του δεν επιτρέπεται για τις χρήσεις από το 2014 και μετά.

Εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ( Έκδοση Προδιαγραφών 1.2 ) Εφαρμογή πελάτης (client) που συμπεριλαμβάνει τις κλήσεις για upload/download συνημμένων αρχείων σε ένα φορολογικό πιστοποιητικό.

Επικοινωνία

Για πιστοποιημένη πρόσβαση στο δοκιμαστικό περιβάλλον της Υπηρεσίας Υποβολής Φορολογικών Πιστοποιητικών αποστείλατε ηλεκτρονική αλληλογραφία εδώ δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία εταιρείας), ιδιότητα, τηλ. επικοινωνίας και email.
Σας ενημερώνουμε ότι στο δοκιμαστικό περιβάλλον υποστηρίζονται μόνο αρχεία xml που ακολουθούν τη νέα έκδοση xsd (v1.2) των προδιαγραφών.