Αιθυλική αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη

Για τα ποτά με αλκοόλη, ως και το ξύδι, ισχύει η οριζόντια ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα [καν.(ΕΚ)178/2002, καν.(ΕE)1169/2011, καν.(ΕΚ)1332/2008, καν.(ΕΚ)1333/2008, καν.(ΕΚ)1334/2008, καν.(ΕΕ)2017/625, καν.(ΕΚ) 852/2004, καν.(ΕΚ)1935/2004, καν. (ΕΚ) 1881/2006, καν.(ΕΚ) 1924/2006 και ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών].