Ξύδι

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΔΙ

1

Ν. 4303/2014

άρθρο έκτο

Παραγωγή και διάθεση ξυδιού

Φ.Ε.Κ. Α’ 231/17-10-2014

1.1

Ν. 4389/2016

άρθρο 67

Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α΄ 231)

Φ.Ε.Κ. Α’ 94/27-05-2016

1.2

Ν. 4514/2018

άρθρο 115

Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α΄ 231)

Φ.Ε.Κ. Α’ 14/30-01-2018

2

Διάταγμα 5-5-1928

Περί των όρων και υποχρεώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται η κατεργασία ξηράς σταφίδας εν γένει προς κατασκευή όξους.

Φ.Ε.Κ. Α’ 87/24-05-1928

3

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Άρθρο 39

Ξύδι

 

4

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016

Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.

Φ.Ε.Κ. Β’ 2375/02-08-2016

5

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ 1171898ΕΞ2016/25-11-2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016 (Β’ 2375) Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (Β’ 1872) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»

Φ.Ε.Κ. Β’ 2375/02-08-2016

6

Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 30/003/000/332/22-01-2020

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες υπό τις οποίες επιτρέπεται η ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης με άλλη πρώτη ύλη με σκοπό την εν συνεχεία οξοποίησή της, ως και η ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη με ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών

Φ.Ε.Κ. Β’ 309/06-02-2020