Αιθυλική αλκοόλη

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ        

Α.  ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

Κανονισμός (ΕΚ) 3199/93

Σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

L 288/23-11-1993

1.1

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1880

Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

L 307/03-12-2018

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1

Ν. 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/2001

1.1

Ν. 3583/2007 (άρθρο 2)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 142/Α/2007

1.2

Ν.4303/2014 (άρθρο δεύτερο)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 231/Α/2014

1.3

Ν. 4336/2015 (άρθρο 2 υποπαρ. Δ6)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  94/Α/2015

1.4

Ν. 4389/2016 (άρθρο 66)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  94/Α/2016

1.5

Ν. 4446/2016 (άρθρο 107)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 240/Α/2016

1.6

Ν. 4537/2018 (άρθρο 121)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  84/Α/2018

1.7

Ν. 4583/2018 (άρθρο 69)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

1.8

Ν. 4587/2018 (άρθρο 55)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 218/Α/2018

1.9 Ν. 4916/2022
(άρθρα 34, 35, 36)
(Τροποποίηση του Ν.2969/2001) Φ.Ε.Κ.  65/Α/2022

2

Ν.2960/2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001

3

Α.Υ.O.Ο. Φ.1554/811/2008

Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες

 

Φ.Ε.Κ. 2694/Β/2008

 

 

3.1

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚ5000214ΕΞ2009

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟΟ Φ 1554/811/2008 «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες»

Φ.Ε.Κ. 13/Β/2010

 

3.2

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚ Γ 5047848 ΕΞ 2012

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟΟ Φ 1554/811/2008 «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες»

Φ.Ε.Κ. 3455/Β/2012

 

3.3 Α.Υ.Ο. Α.1056/2020 Α.Υ.Ο. Α.1056/2020 Φ.Ε.Κ.1020/Β/2020

4

Α.Υ.O. 3002475/383/0029/2010

Λειτουργία αποσταγματοποιείων

Φ.Ε.Κ. 162/Β/2010

4.1

Α.Υ.O. 30/003/000/3623/2015

Τροποποίηση των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 3002475/383/ 0029/2−2−2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»

Φ.Ε.Κ. 2231/Β/2015

4.2

Α.Υ.O.  30/003/000/498/2016

Τροποποίηση της αριθμ. 3002475/383/0029/2010 ΑΥΟ

«Λειτουργία αποσταγματοποιείων»

Φ.Ε.Κ. 329/Β/2016

5

Α.Υ.O. 3006682/1105/0029/2010

Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης

Φ.Ε.Κ. 528/Β/2010

5.1

Α.Υ.Ο. 30/077/2705/2011

Τροποποίηση της ΑΥΟ 3006682/1105/0029/2010 «Μετουσιωτικές ύλες της αιθυλικής αλκοόλης»

 

Φ.Ε.Κ. 2553/Β/2011

 

6

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1026/2016

Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Φ.Ε.Κ. 755/Β/2016

 

6.1 Α.Υ.Ο. Α.1141/2020 (Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 Α.Υ.Ο.) Φ.Ε.Κ.2445/Β/2020

7

Απόφ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 30/003/000/817/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων

Φ.Ε.Κ. 914/Β/2018

7.1

Απόφ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1129/2020

Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων Φ.Ε.Κ.2196/Β/2020

8

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως

Φ.Ε.Κ. 1624/Β/2018

8.1 Α.Υ.Ο. Α.1071/2020 Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001 Φ.Ε.Κ. 1213/Β/2020

9

Α.Υ.Ο. 30/003/000/568/2019

α) Όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της

Φ.Ε.Κ. 566/Β/2019

10 Κ.Υ.Α. 1723/179088/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592 Φ.Ε.Κ. 2764/Β/2020
10.1 Κ.Υ.Α. 1869/191097/2020 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 K.Y.A.) Φ.Ε.Κ. 2883/Β/2020
10.2 Κ.Υ.Α. 1893/193770/2020 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 K.Y.A.) Φ.Ε.Κ. 2950/Β/2020
10.3 Κ.Υ.Α. 2113/214456/2020 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 K.Y.A.) Φ.Ε.Κ. 3233/Β/2020
10.4 Κ.Υ.Α. 2499/258466/2020 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 K.Y.A.) Φ.Ε.Κ. 4129/Β/2020
11 Ν.4675/2020 (άρθρο 17) Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικού Φ.Ε.Κ. 54/Α/2020
12 Ν.4683/2020 {άρθρο 1[άρθρο εικοστό τρίτο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄68)]} Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης Φ.Ε.Κ. 83/Α/2020
12.1 Ν.4722/2020 άρθρο 1 {[άρθρο τρίτο της από 10-08-2020 Π.Ν.Π. (Α΄68)]}

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
(Παράταση ισχύος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.)

Φ.Ε.Κ. 177/Α/2020
12.2 Ν.4764/2020 (άρθρο 19)

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
(Παράταση ισχύος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.)

Φ.Ε.Κ. 256/Α/2020
13 Ν.4690/2020 (άρθρο 17) Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών Φ.Ε.Κ. 104/Α/2020
13.1 Ν.4764/2020 (άρθρο 20)

Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήριακαι λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούςσκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
(Παράταση ισχύος του άρθρου 17 του Ν.4690/2020)

Φ.Ε.Κ. 256/Α /2020