Νομοθεσία αλκοολούχων ποτών

Α. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

 

Ι. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

A/A

Είδος / Αρ. Πράξης

Τίτλος

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

1

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019,

για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008

 

EE L 130 της 17/5/2019

σ. 1 έως 54

 

2

Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008,

σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1576/89 του Συμβουλίου

 EE L 39 της 13/2/2008,

σ. 16-54

3

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 716/2013

 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2013

για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών

EE L201 της 26/7/2013

σ. 21-30

4

Κανονισμός (ΕΚ) 936/2009 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2009

 για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών

EE L 265 της 08/10/2009,

σ. 5-6

5

 Κανονισμός 2870/2000

 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2000, 

για τον καθορισμό των κοινοτικών μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών

 EE L  333 της 29/12/2000,

σ. 20-46

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α

Είδος / Αρ. Πράξης

Τίτλος

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

1

Κανονισμός 178/2002

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002,

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ,για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

EEL 31 της 01/02/2002,

σ. 1-24

2

Κανονισμός 852/2004

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,

για την υγιεινή των τροφίμων

EEL 226 της 25/6/2004,

σ. 1-54

3

Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017

για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου

EE L 95 της 7/4/2017

σ. 1 έως 142

4

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

EEL 304 της 22/11/2011,

σ. 18-63

5

Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 

σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ

ΕΕ L 338 της 13/11/2004,

σ. 4 έως 17

6

Κανονισμός (EK) 1333/2008

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008

που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων

ΕΕ L 354 της 16/12/2008,

σ. 16 έως 33

7

Κανονισμός (EK) 1334/2008

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008

για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ

EE L 354 της 16/12/2008,

σ. 34-50

8

Οδηγία 2007/45/ΕΚ

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007,

για την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου

EE L 247 της  5/09/2007,

σ.17

 

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

 

Ι. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1

Ν. 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/2001

 

1.1

Ν. 3583/2007 (άρθρο 2)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 142/Α/2007

 

1.2

Ν.4303/2014 (άρθρο δεύτερο)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 231/Α/2014

 

1.3

Ν. 4336/2015 (άρθρο 2 υποπαρ. Δ6)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  94/Α/2015

 

1.4

Ν. 4389/2016 (άρθρο 66)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  94/Α/2016

 

1.5

Ν. 4446/2016 (άρθρο 107)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 240/Α/2016

 

1.6

Ν. 4537/2018 (άρθρο 121)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  84/Α/2018

 

1.7

Ν. 4583/2018 (άρθρο 69)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

 

1.8

Ν. 4587/2018 (άρθρο 55)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 218/Α/2018

 

 2

Α.Υ.Ο. 

30/077/2131/ 23-8-2011

Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών

Φ.Ε.Κ.  1946/Β/31-8-2011

 

2.1

Α.Υ.Ο.

30/003/000/3623/16-10-2015

Τροποποίηση των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 3002475/383/0029/2−2−2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»

Φ.Ε.Κ. 2231/Β/16-10-2015

 

 3

Α.Υ.Ο.

3001712/237/Δ29/25-01-2010

Όροι και προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης «ρακόμελο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης A) «λικέρ (ηδύποτο)» ή B) «αλκοολούχο ποτό».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

4

Α.Υ.Ο.

30/077/2715/10-10-2012

Όροι χρήσης της ένδειξης «Mastiha Spirit» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης α) λικέρ (ηδύποτο) ή β) αλκοολούχο ποτό

Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012

 

5

Α.Υ.Ο.Ο. 3006716/772/0029/10-8-2004

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μυτιλήνη» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης ούζο 

Φ.Ε.Κ. 1283/Β/23-8-2004

& Φ.Ε.Κ. 1680/Β/12-11-2004

 

6

Α.Υ.Ο.Ο. 3020385/3220/0029/15-9-2009

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Καβάλας» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο»

Φ.Ε.Κ. 2065/Β/24-9-2009

 

7

Α.Υ.Ο.

3023220/3726/Δ2925-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο Ναούσης».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

8

Α.Υ.Ο.

3001712/237/Δ29/25-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ Ροδάκινο Ναούσης»

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

9

Α.Υ.Ο. 3023221/3727/Δ29/25-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κράνο Ναούσης».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

10

Α.Υ.Ο. 3023012/3696/Δ29/25-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κεράσι Ναούσης».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

11

Α.Υ.Ο.

3001794/261/Δ29/25-01-2010

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «GREEK ANIS» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «liqueur».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

12

Α.Υ.Ο. 3025368/3991/0029/14-12-2010 

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θράκης».

Φ.Ε.Κ.  2024/Β/27-12-2010

 

13

Α.Υ.Ο. 3025366/3989/0029/14-12-2010

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Βόλου» ή «Βολιώτικο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο».

Φ.Ε.Κ.  2024/Β/27-12-2010

 

14

Α.Υ.Ο. 3025367/3990/0029/14-12-2010

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης  «Νάουσας ή Ναούσης» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο».

Φ.Ε.Κ.  2024/Β/27-12-2010

 

15

Α.Υ.Ο.

3001098/129/12-1-2011

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Καλαμάτας» 

Φ.Ε.Κ. 76/Β/28-1-2011

 

16

Α.Υ.Ο.

3001100/130/12-1-2011

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τυρνάβου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο»

Φ.Ε.Κ. 76/Β/28-1-2011

 

17

Α.Υ.Ο. 3001358/150/0029/18-1-2011

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Λημνιό» ή «Λήμνου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο»

Φ.Ε.Κ. 145/Β/10-2-2011

 

18

Α.Υ.Ο. 3001356/149/0029/18-1-2011

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τσίπουρο Νάουσας ή Ναούσης»

Φ.Ε.Κ. 145/Β/10-2-2011

 

19

Α.Υ.Ο.

30/077/908/2011/14-4-2011

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο»

Φ.Ε.Κ. 1150/Β/7-6-2011

 

20

Α.Υ.Ο.

30/077/1193/18-5-2011 

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μακεδονίας».

Φ.Ε.Κ.  935/Β/23-5-2011

 

21

Α.Υ.Ο.

30/077/3278/22-12-2011

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο»  ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο»

Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011

 

22

Α.Υ.Ο.

30/077/3279/22-12-2011

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Σάμου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο»

Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011

 

23

Α.Υ.Ο.

30/077/3280/22-12-2011

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Τεντούρα».

Φ.Ε.Κ. 3211/Β/30-12-2011

 

24

Α.Υ.Ο.

30/077/2223/06-08-2012

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Χίου» ή «Χιώτικο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο»

Φ.Ε.Κ. 2382/Β/27-08-2012

 

25

Α.Υ.Ο.

30/077/2717/10-10-2012

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Μαστίχα Χίου», ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης λικέρ (ηδύποτο)

Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012

 

26

Α.Υ.Ο.

30/077/2716/10-10-2012

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουντοβίνα»

Φ.Ε.Κ. 2827/Β/19-10-2012

 

27

Α.Υ.Ο. 30/077/2019/10-6-2013

Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Ούζο Πλωμαρίου»

Φ.Ε.Κ. 1535/Β/21-6-2013

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Κώδικας Τροφίμων & Ποτών & Αντικειμένων κοινής χρήσης

 

1

ΚΥΑ Φ2-1750/7-8-2008

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τρο− ποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ.

Φ.Ε.Κ. 1657/Β/14-08-2008