Οίνοι και αρωματισμένοι οίνοι

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ OINΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ

 

Α. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α

Αρ. Κανονισμού

Τίτλος Κανονισμού

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

1

1308 2013

Για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

EE L 347 της 20/12/2013

2

2019/934

Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή τους, και τη δημοσίευση των φακέλων του OIV

EE L 149 της 07/06/2019

3

2019/33

Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση.

EE L 9 της 11/01/2019

4

2019/34

Σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση συμβόλων, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κατάλληλο σύστημα ελέγχων.

EE L 9 της 11/01/2019

5

2018/273

Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής.

 

EE L 58 της 28/02/2018

 

6

2018/274

Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής

EE L 58 της 28/02/2018

7

555/2008

Για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.

EE L 170 της 30/06/2008

8

251/2014

Για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου

EE L 84 της 20/03/2014

 

9

2021/2117

Για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

EE L 435 της 06/12/2021

10

2022/68

Για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές

EE L 12 της 19/01/2022

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

Α/Α

Αριθμός απόφασης

Τίτλος

Δημοσίευση στο ΦΕΚ

1

 

Κ.Υ.Α. 3020196/2015/0098

Κωδικοί εμφιαλωτηρίων οίνων.

 

Φ.Ε.Κ. 56/Β/28-01-1994

2

Κ.Υ.Α. 3013428/1114/0098

Κωδικοί εμφιαλωτηρίων οίνων.

Φ.Ε.Κ. 549/Β/09-07-1996

3

Κ.Υ.Α. 392169/01-10-1999

Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου.

Φ.Ε.Κ. 1985/Β/08-11-1999

 

4

Κ.Υ.Α. 321813/29-08-2017

Τροποποίηση της υπ’αριθ. 392169/1-10-1999 κοινής υπουργικής απόφασης περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου «Τοπικός οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου.

Φ.Ε.Κ. 1723/Β/29-08-2007

5

Π.Δ. 514/1979

Περί παραγωγής, ελέγχου και προστασίας των ρητινιτών οίνων.

Φ.Ε.Κ. 157/A/12-07-1979

6

K.Y.A. 352347/6670

Περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων.

Φ.Ε.Κ. 512/Β/22-09-1987

7

K.Y.A. 326182/6268

Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRAND RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης.

Φ.Ε.Κ. 584/Β/23-08-1988

8

K.Y.A. 280580/21-06-2005

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 Κ.Υ.Α. περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRAND RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων.

Φ.Ε.Κ. 875/Β/28-06-2005