Υλικά ελέγχου Ποιότητας

Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου διεργαστηριακού σχήματος SCHEMA, καλώς χαρακτηρισμένα υπόλοιπα δείγματα είναι διαθέσιμα.

Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και επικύρωσης μεθόδων. Επιπρόσθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα για εκπαίδευση νέων αναλυτών ή για υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

Τα υλικά αυτά είναι ομοιογενή και καλώς χαρακτηρισμένα από εσωτερικές δοκιμές του διοργανωτή/υπεργολάβου όσο και διεργαστηριακά μέσω των αποτελεσμάτων που έχουν υποβληθεί από τους συμμετέχοντες στους αντίστοιχους κύκλους του SCHEMA.

Τα υλικά συνοδεύονται από πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφεται η αποδιδόμενη τιμή για κάθε αναλύτη μαζί με την αποδεκτή περιοχή (|z-score|<2), όπως έχει προκύψει από τον αντίστοιχο κύκλο του διεργαστηριακού σχήματος του SCHEMA.

Η σταθερότητα των υλικών είναι εξασφαλισμένη κατά τη διάρκεια της διεργαστηριακής δοκιμής,. επιπρόσθετες μακράς διάρκειας δοκιμές σταθερότητας δεν πραγματοποιούνται. Με βάση την επιστημονική εμπειρία, τα αποτελέσματα από προσδιορισμούς αναλυτών σε μεγάλη χρονική διάρκεια και βιβλιογραφικά δεδομένα, τα υπόλοιπα δείγματα SCHEMA μπορούν να θεωρούνται σταθερά για τη χρονική περίοδο που προτείνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Υπόλοιπά δείγματα διεργαστηριακών δοκιμών είναι διαθέσιμα στην τιμή των 80 € ανά δοκιμίο (το κόστος μεταφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε το ετήσιο πρόγραμμα των διεργαστηριακών δοκιμών SCHEMA για ένα ενδεικτικό κατάλογο των διαθέσιμων υλικών και εφόσον ενδιαφέρεστε, απευθύνετε το ερώτημά σας με e-mail στη διεύθυνση: schema@gcsl.gr.